ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Πρόκειται για μια παρέμβαση που αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού όπως είναι η κατανόηση εννοιών (αναγνώριση λεξιλογίου, κατανόηση λογικών συσχετίσεων και προ-μαθηματικών εννοιών,πρώτη αρίθμηση).  Επιδιώκεται επίσης η ενίσχυση της συγκέντρωσης και του χρόνου παραμονής σε μία δραστηριότητα καθώς και η προετοιμασία του παιδιού για ομαλότερη ένταξη στη μαθησιακή διαδικασία του σχολικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και στηρίζεται στα ενδιαφέροντα και την ηλικία του κάθε παιδιού. Η παρακολούθηση σε αυτό γίνεται έπειτα από ολοκληρωμένη αξιολόγηση της διεπιστημονικής ομάδας, ενώ η διάρκεια και η συχνότητα παρακολούθησης του προγράμματος ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.