Το Πρόγραμμα CYGNET

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων και φροντιστών παιδιών με διάγνωση διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής, ηλικίας 7-18 ετών και συνεπώς την καλύτερη κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Συγκεκριμένα, έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει τις οικογένειες παιδιών με αυτισμό εστιάζοντας στις βασικές δυσκολίες του αυτισμού και στο πως οι γονείς μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες δυσκολίες. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους.

Πρόκειται για ομαδικές συνεδρίες στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν φροντιστές παιδιών με αυτισμό ή γονείς με απαραίτητη την συμμετοχή τουλάχιστον του ενός από τους δύο γονείς.

Η προσέγγιση του προγράμματος Cygnet αντανακλά τους ποικίλους τρόπους (στυλ) μάθησης που οι άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν προκειμένου να απορροφήσουν τις πληροφορίες και να μάθουν από αυτές:

  • οπτική μάθηση– θέλουν να βλέπουν εικονογραφήσεις, εικόνες, διαγράμματα, γραπτές οδηγίες – επίσης χρησιμοποιούνται συχνά με παιδιά και νεαρά άτομα στο αυτιστικό φάσμα
  • ακουστική μάθηση– θέλουν να ακούν και να μιλούν με σαφείς επεξηγήσεις, συζήτηση και λεκτική ανατροφοδότηση.
  • κιναισθητικοί τύποι– θέλουν να συμμετέχουν για να μάθουν. Έχουν ανάγκη να συμμετέχουν μέσα από πρακτικές δραστηριότητες και κίνηση.

Παρέχοντας ένα μίγμα προσεγγίσεων σε ένα περιβάλλον που δεν παραμένει μονοδιάστατο, το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για όλους. Σε απάντηση στις επιθυμίες των γονέων, αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές που να έχουν πρακτικές εφαρμογές.

Περιεχόμενο βασικού προγράμματος Cygnet

Το βασικό πρόγραμμα Cygnet είναι χωρισμένο σε έξι συναντήσεις, διάρκειας δυόμιση έως τριών ωρών η κάθε μία και μια μετέπειτα συνεδρία παρακολούθησης (follow-up) μετά από τρείς μήνες.

Συνάντηση 1: Τι είναι οι Καταστάσεις Αυτιστικού φάσματος ;

Συνάντηση 2: Επικοινωνία

Συνάντηση 3: Αισθητηριακά θέματα

Συνάντηση 4: Κατανόηση συμπεριφοράς

Συνάντηση 5: Διαχείριση συμπεριφοράς

Συνάντηση 6: Αδέλφια παιδιών με αυτισμό

Συνάντηση παρακολούθησης (follow-up) – τρεις μήνες μετά τη Συνάντηση 6

Η συνάντηση αυτή δίνει στους γονείς την ευκαιρία να συναντηθούν ξανά για αμοιβαία υποστήριξη και για να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες και επιτρέπει στους συντονιστές να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της αυτοπεποίθησης.

Οι ομάδες αποτελούνται από 2 συνθεραπευτές, οι οποίοι είναι απαραίτητο να έχουν εκπαιδευτεί στην μέθοδο, και από 6 οικογένειες (2 γονείς στην κάθε οικογένεια), όπου το σύνολο των συμμετεχόντων ανέρχεται έως και τα 12 άτομα.